Find Resources
Modify Search

Name Class ER CR CD DR FL HR MA PE OQ SR UT AV Rating
Beomou Lokian Avian Bones       9     87   837 165 360 1  0  
Broiwe Yavinian Avian Bones       542     4   105 362 238 1  0  
Fogeci Corellian Avian Bones       464     597   388 481 271 1  0  
Gipemmo Dathomirian Avian Bones       12     486   968 424 74 1  0  
Kreaqo Rori Avian Bones       148     525   504 345 321 1  0  
Loowo Talusian Avian Bones       363     546   930 402 180 1  0  
Poposme Dantooine Avian Bones       602     239   231 472 448 1  0  
Rittoiri Nabooian Avian Bones       215     432   176 147 312 1  0  
Simmeoba Endorian Avian Bones       97     492   713 227 437 1  0  
Wraci Tatooinian Avian Bones       213     176   887 457 302 1  0  
First Page | Previous Page | Next Page