Find Resources
Modify Search

Name Class ER CR CD DR FL HR MA PE OQ SR UT AV Rating
Pitogeu Plumbum Iron   96 13 350   556 78   161 457 457 3  0  
Hiohoiam Plumbum Iron   79 61 363   557 11   698 440 483 1  0  
Weibasis Polonium Iron   81 130 362   606 97   929 477 569 2  0  
Nerda Axidite Iron   174 118 582   631 160   733 553 596 3  0  
Saflehaoine Axidite Iron   317 122 581   675 242   392 628 629 1  0  
Walorasis Axidite Iron   289 123 572   687 170   795 555 581 1  0  
Atoris Axidite Iron   288 143 565   699 199   969 573 647 1  0  
Crociine Colat Iron   435 269 679   785 320   475 771 778 2  0  
Pebaite Colat Iron   523 236 749   798 298   571 794 774 2  0  
Kiveite Dolovite Iron   588 369 750   859 380   904 831 793 1  0  
First Page | Previous Page | Next Page