Find Resources
Modify Search

Name Class ER CR CD DR FL HR MA PE OQ SR UT AV Rating
Sapoo Plumbum Iron   42 3 313   566 38   378 418 491 3  0  
Ooceic Bronzium Iron   379 186 663   759 210   75 612 644 2  0  
Reloiiam Polonium Iron   140 77 369   574 95   122 560 536 3  0  
Dauni Plumbum Iron   31 77 342   513 32   631 449 497 2  0  
Soehoide Plumbum Iron   105 64 316   571 47   906 459 449 3  0  
Isoate Dolovite Iron   564 392 741   892 446   149 778 782 1  0  
Ileoko Dolovite Iron   580 353 731   859 369   847 756 858 3  0  
Hikoian Polonium Iron   162 97 462   553 101   736 490 532 2  0  
Lofesis Dolovite Iron   497 307 786   846 451   363 834 804 2  0  
Keata Bronzium Iron   275 240 594   763 244   322 673 715 3  0  
First Page | Previous Page | Next Page