Find Resources
Modify Search

Name Class ER CR CD DR FL HR MA PE OQ SR UT AV Rating
Rakea Doonium Iron   618 420 883   891 463   781 851 861 2  0  
Raireu Plumbum Iron   114 25 359   561 24   23 409 409 3  0  
Nivehiic Bronzium Iron   322 252 545   672 259   612 673 703 3  0  
Wimakeate Polonium Iron   197 69 471   629 140   596 511 557 1  0  
Vobaium Axidite Iron   210 148 574   646 201   128 565 594 3  0  
Seikosis Axidite Iron   291 205 579   631 155   93 606 574 2  0  
Teofa Doonium Iron   665 412 908   937 524   782 840 922 3  0  
Oinuine Kammris Iron   703 455 901   962 541   667 911 928 1  0  
Opiehaism Bronzium Iron   289 251 578   723 311   44 688 619 1  0  
Lawemousis Dolovite Iron   564 309 798   799 390   190 849 826 3  0  
First Page | Previous Page | Next Page